Best Tsukemono shops in Kyoto

Kyoto has many famous tsukemono, or Japanese pickle, shops like Daiyasu and Nishiri. Sharing Kyoto is of course always ready for some takuan!
4 shopping were found!
Nishiri Gion
Gion & Kiyomizu Temple
Tsukemono
7.0 1 reviews
Price
1361 14
Uchida Tsukemono Nishiki-Koji
Downtown
Tsukemono
6.7 1 reviews
Price
1275 7
Murakami-Ju Honten - Main store
Downtown
Tsukemono
--- 0 reviews
Price
1474 6
Daiyasu Gion
Gion & Kiyomizu Temple
Tsukemono
--- 0 reviews
Price
391 0

Page Top